Facebook Google Maps YouTube Blog
1px Wymiana starego kotła

Wymiana kotła

Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji-32 4270 499


 

 1. Dlaczego muszę wymienić swój stary kocioł?

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego NR V/36/1/2017 z 7.04.2017 powstało zarządzenie aby od 1.01.2028r w domowych instalacjach były eksploatowane tylko ekologiczne urządzenia grzewcze lub kotły na paliwo stałe spełniające wymagania klasy 5 emisji spalin. Data ostateczna w której należy dokonać wymiany kotła zależy od typu obecnie stosowanej instalacji:

 • Wszystkie urządzenia na paliwo stałe eksploatowane po okresie 10 lat od daty produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej muszą być wymienione do 01.2022. Przykładem może być kocioł zasypowy z 2011r.
 • Urządzenie eksploatowane w okresie 5-10 lat od daty produkcji wymienione muszą być do 01. 2024
 • Dla urządzeń bezklasowych które są eksploatowane poniżej 5 lat data wymiany to 01.2026
 • Jeśli posiadamy urządzenie klasy 3 lub 4 to jego wymiana musi się odbyć do 01.2028

 

2. Czy kocioł na paliwo stałe może być uznany jako "ekologiczny"?

Tak-wszystko zależy od sprawności i emisji szeroko pojętych zanieczyszczeń. Kotły są badane w akredytowanym laboratorium, gdzie na podstawie uzyskanych wyników przyznawana jest tzw. klasa kotła. Obecnie najostrzejsza norma to klasa 5. Urządzenie które spełniają tę normę charakteryzują się wysoką sprawnością (min.88%) i niskim oddziaływaniem na środowisko (poniżej 40mg pyłu/m3). Sterowniki dzięki różnym systemom regulacji takimi jak PID lub FUZZY LOGIC tak kontrolują zużycie paliwa aby dostosować się realnego zapotrzebowania budynku na ciepło.

 

3.Czy mogę liczyć na dotację do wymiany kotła?

Tak-obecnie do najpopularniejszych źródeł wsparcia należy:

  1. Ogólnopolski program „Czyste powietrze” z WFOŚiGW
  2. Ulga OZE
  3. Lokalne programy gminne

 

4. Na czym polega program „Czyste powietrze”?

Jest to największy program dotacji w kraju, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji. Program walczy ze smogiem nie tylko poprzez wymianę pieców lecz także termomodernizacje istniejących budynków, rozpowszechnienie instalacji solarnych i PV. Sumarycznie program przewiduje wymianę około 3 000 000 nieefektywnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie 4 000 000 termomodernizacji. Program działa w latach 2018-2029. Fundusze programu to:

 • w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł
 • w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

  

5. Na jakie kwoty dotacji mogę liczyć.

Wysokość przyznawanej dotacji jest uwarunkowana kryterium dochodowym. Wymiary progów znajdują się w poniższej tabeli:

Grupa

Kwoto średniego miesięcznego dochodu na osobę

(zł)

Dotacja(% kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia)

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy

I

Do 600

90%

Do 10%

Nie dotyczy

II

601-800

80%

Do 20%

III

801-1000

67%

Do 33%

IV

1001-1200

55%

Do 45%

V

1201-1400

43%

Do 57%

VI

1401-1600

30%

Do 70%

VII

Powyżej 1600

Do 18%

Do 82%

Do 85 528 zł

Do 15%

Do 85%

Od 85 529 do

125 528zł

0%

Do 100%

Powyżej 125 528zł

Dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

 

  

6. Kto może dostać dotację z programu „Czyste powietrze”?

Osoby fizyczne będące właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku/ lokalu.

 

7. Jak mogę złożyć wniosek?

Wnioski są składane za pomocą platformy internetowej tzw. portal beneficjenta: https://portal.wfosigw.katowice.pl/register_of.

Choć wnioski składa właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik niektóre firmy udzielają porady jak go wypełnić.

 

8. Czy mogę najpierw dokonać wymiany źródła ogrzewania a później złożyć wniosek?

Tak, ale ważne aby cała inwestycja była zamknięta dopiero po podpisaniu umowy. Oznacza to konieczność podzielenia prac na etapy.

UWAGA: Od 1.07.2019r. wymiana może nastąpić dopiero po złożeniu wniosku.

 

9. Czy pieniądze z dotacji zostaną mi przyznane przed zakupem kotła?

Nie-zwrot kosztów nastąpi po zamknięciu inwestycji. Oznacza to że pieniądze na wymianę trzeba „wyłożyć” samemu.

 

10. Nie stać mnie na duży jednorazowy wydatek, ale chciałbym wymienić kocioł-jak mogę to zrobić?

W programie czyste powietrze przewidziane są preferencyjny kredyty które mogą sfinansować zakup w 100%. Kredyty można łączyć z dotacją np. 30% dotacji+70% pożyczki . Niektóre firmy np. 499.pl oferują możliwość sprzedaży ratalnej materiałów i usług.

 

11. Chcę wymienić kocioł i ocieplić budynek, czy dostanę dotację na oba cele?

Tak, możliwe są łączone cele. Warunkiem jest aby obie inwestycje były wpisane na jednym wniosku i zrealizowane w 24 miesiące od jego złożenia.

 

12. Ile czasu ma na zrealizowanie inwestycji?

24 miesiące od daty złożenia wniosku a od 1.07.19r. od daty podpisania umowy.

 

13. Czy mogę teraz ocieplić budynek a za 4 lata wymienić kocioł?

Nie-warunkiem otrzymania dotacji na termomodernizacje jest posiadanie ekologicznego źródła ciepła np.kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe w klasie V.  Przykładowo: Jeśli obecnie posiadasz kocioł gazowy nie musisz go wymieniać-możesz od razu złożyć wniosek o dotację?? na termomodernizację???.

 

14. Ile mogę wydać na wymianę?

Kwota od której przyznawana dotacja to tzw. koszt kwalifikowany. Oczywiście cena całej inwestycji może być wyższa, jednak kwota która przekracza koszt nie jest już dotowana. Przykładowo jeśli łączne koszta przy zakupie pompy ciepła wyniosły 48 300zł to odpowiedni procent jest wyliczany od kwoty 45 000zł. Maksymalna koszt kwalifikowany dla poszczególnych inwestycji został ujęty w poniższej tabeli.

Nazywa elementu przedsięwzięcia

  Jednoska

Maksymalny jednostkowy koszt

kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin

  zestaw

20 000zł

kotły na paliwo stałe (wegiel) wraz z systemem odprowadzania spalin

  zestaw

10 000zł

pompy ciepła powietrzne

  zestaw

30 000zł

system ogrzewania elektrycznego

  zestaw

10 000zł

pompy ciepła powietrzne

  zestaw

45 000zł

instalacje wewnetrzne ogrzewania i ciepłej wody uzytkowej

  zestaw

15 000zł

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła

  zestaw

10 000zł

15. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

O szczegółach można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej programu- http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/

Możliwa jest wizyta u konsultanta programu w Rybniku - https://powietrzerybnik.pl/

 

16. Czym jest ulga OZE?

Nowy sposób wspieranie inwestorów realizujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji i wymiany ogrzewania służące ograniczeniu emisji. Jest to forma odliczanie od przychodów kosztów inwestycji w celu zmniejszenia podatku. Dzięki temu możliwy jest jego zwrot w odpowiednim wymiarze. Przykładowo jeżeli kotłownia na pellet wyniosła na 12 800zł, to wartość odliczenia wyniesie 2 300zł (1889zł po zapłaceniu podatku). Aby uzyskać ulgę nie są potrzebne żadne umowy-wystarczy faktura za wykonane usługi oraz zakupione towary. Jeżeli wartość odliczenia przekroczy kwotę podatku to ulga może być odliczane przez kolejne 6 lat.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. możliwe jest odliczenie części dochodów od podatku od osób fizycznych. Odliczenia mogą dotyczyć koszta:

 

17. Jaki zakres robót i zakupionych materiałów mogę włączyć do ulgi OZE?

1)materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz  fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
     
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
   
6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE )                 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i               2009/125/WE  w  odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 
8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
 
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
 
 
18. Czy mogę łączyć dotację z programu "czyste powietrze" z ulgą OZE?
 
Tak, ale tylko w tej części która nie podlega zwrotowi-przykładowo jeśli nowa kotłownia wyszła 14 000zł brutto i znajdujemy się w V grupie przychodów możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości 43% czyli  6020zł. Pozostała kwota (7980zł) podlega odliczeniu z tytułu ulgi OZE. W naszym przypadku wynosi ona 1 177zł. 
 
 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kotłów i pomp ciepła:

Kotły wg producentów: https://499.pl/kotly

Kotły wg zastosowania: https://499.pl/kotly-wedlug-przeznaczenia

Pompy ciepła: https://499.pl/pompy-ciepla

Nasze firma obsługuje inwestycje w kotły na paliwa stałe oraz pompy ciepła.

 

Zapraszamy do naszego salonu w Rybniku

1pxdo góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl